Arealdelen av kommuneplanen er til gjennomgang i Rælingen. MCF, Motorsykkelimportørenes Forening sendte et innspill til kommuneplanen mens den var på høring. Vi ønsker at det blir enklere å parkere motorsykkel, og at den skal være et samfunnsnyttig og smart alternativ til bil. Vi er derfor meget glad for at Rælingen kommune nå legger til rette for dette i sin nye kommuneplan.

Følgende bestemmelse foreslås for MC-parkering:
“I tillegg til de ovennevnte antall plasser skal det avsettes et antall plasser for MC og moped
tilsvarende minst 60% av antallet el-bilplasser.”

Kommunedirektørens kommentar
“Merknad tas til orientering. Kommunedirektøren foreslår at det legges inn en generell”

Utdrag fra kommuneplanen

Det er viktig at det åpnes for MC-parkering i tillegg til et antall bil-plasser fordi det er
meningsløst å regne en bil-plass som en mc- plass- MC-plasser kan lages både inne og ute
på arealer av ulik størrelse og bidrar til en mer effektiv arealutnyttelse. Det er først ganske
nylig at antallet el-biler i Norge er gått forbi bestanden motorsykler og mopeder i Norge.
Iflg vegdirektoratet i Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet (ny i år) var det i Norge i
2020 hele 7 ganger flere tunge mc i Norge enn i 1990. Bilparken i Norge hadde i samme
periode til sammenligning økt med «kun» 75%.


I Rælingen kommune er bildet enda tydeligere. Ifølge OFVs database over
kjøretøybestanden, var det per 15.09 1991 (den tidligste dator vi får data for) kun 2 tunge
mc og 9 mopeder og lette MC i Rælingen. 10 år senere var det 277 tunge mc i kommunen.
Per 15. mai i år var tallet 666 tunge MC og 301 lette mc og moped, altså en økning langt
over landsgjennomsnittet. Vi tror dette har sammenheng med at Rælingens beliggenhet
gjør MC og moped til svært praktiske og miljøvennlige alternativ som tar lite plass i urbane
omgivelser. Tidligere fikk man satt fra seg mc og moped over alt, men med knapphet om
plassene og mange kommuners og utbyggeres praksis med ikke å lage mc-plasser er dette
blitt mye verre.


Per 15. mai i år var det 5.528 personbiler i Rælingen, hvorav 1.676 var el-biler = 30,3%, alt
ifølge tall vi har hentet fra OFV statistikk. Det betyr i sin tur at antallet MC og mopeder i
kommunen tilsvarer 57,7% av el-bilparken. Dette er en altfor stor kjøretøygruppe til helt å
bli glemt i en så sentral kommune som Rælingen.

Den innsendte høringsuttalelsen