MCFs spørsmål til de ulike politiske partiene i Oslo viser at det er store forskjeller.

Det er 355.000 registrerte tohjulinger i Norge og de utgjør en viktig velgergruppe. Moped og motorsykkel er miljøvennlige, effektive og plassgjerrige transportmidler. Storbyer over hele verden legger til rette for at tohjulingene skal ha gode muligheter.

Motorsykkelimportørenes forening (MCF) har spurt partienes lokallag i Oslo hvilken MC-politikk de vil føre de neste fire årene, for å undersøke om Oslos politikere vil legge til rette for effektiv og god transport inn i egen by. Svarene viser at det spriker mye mellom partiene. Det er ikke samme lokale partipolitiske positivitet som vi ser i Trondheim.

I Oslo velger partiene KrF, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Venstre å ikke svare på undersøkelsen, på tross av påminnelse vi har sendt ut.

Arbeiderpartiet er langt mindre positiv til tohjulinger i Oslo enn i Trondheim. I Trondheim er Arbeiderpartiet enig med MCF i alle utsagnene, mens i hovedstaden er Arbeiderpartiet svært lite villige til å legge til rette for tohjulinger i sentrum. Heller ikke SV er særlig vennlig innstilt, og legger seg i hovedsak på samme linje som Arbeiderpartiet.

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet er de mest MC-vennlige partiene i Oslo.

– Det er bra at så mange har svart på undersøkelsen, men jeg er overrasket over at Oslo-politikerne er langt mer skeptiske til tohjulinger enn i Trondheim. I Trondheim har politikerne forstått at motorsykkel er et viktig, praktisk og effektivt miljøvennlig transportmiddel som tar liten plass i bybildet. Kanskje Oslo-politikere bør reise til Trondheim for å lære litt denne gangen, sier Steinar Sandbye, leder i MCF.

– Det er viktig for oss som kjører tohjuling å vite hva partiene mener lokalt. Det er her det tilrettelegges for parkering og fremkommelighet for MC og moped. Det er tross alt ganske mange velgere som er opptatt av dette, mener han.

Se tabellen for å sjekke hvordan de forskjellige partiene stiller seg til disse 10 MCF-standpunktene. Tallene 1,2 og 3 i tabellen står for henholdsvis enig, vet ikke og uenig.

1: Enig

2: Vet ikke

3: Uenig

Spørsmålene som ble stilt:

  1. Beholde dagens fordeler for motorsykkel i trafikken
  2. Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra
  3. Håndheve kravet til at private, inkludert private parkeringshus tilrettelegger for MC-parkering
  4. Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor de store byene, for å utvide MC-sesongen
  5. Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder
  6. Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt
  7. Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt transportmiddel
  8. Støtte innføringen av enklere førerett for lett-MC når føreren har førerkortklasse B (A1B)
  9. Ikke øke avgiftene på motorsykkel
  10. Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel

Slik svarte de politiske partiene i Oslo på våre spørsmål:

Slik svarte politikerne i Bergen:

Slik svarte politikerne i Stavanger:

Slik svarte politikerne i Kristiansand:

Slik svarte politikerne i Viken: